Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PAPUZIEJ TELEWIZJI (PAPUGI.online)

1. Wprowadzenie

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Papuziej Telewizji w Internecie, oraz w ślad za obowiązującymi przepisami prawa, prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas informacji dotyczących Państwa, jako użytkowników serwisu PAPUGI.online.

Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie (04-809), ul. Trakt Napoleoński 44A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5211432199, REGON 011882342, której działem jest Papuzia Telewizja.

Adres poczty elektronicznej administratora danych: tv@papugi.online.

2. Gromadzenie danych osobowych przez Papuzią Telewizję

Papuzia Telewizja co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników swojego serwisu. Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z serwisem, takie jak:

a) anonimowe ID użytkownika serwisu,

b) informacje dotyczące urządzenia i logowania, które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie i adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem,

c) dane na temat statystyki oglądalności serwisu,

d) dane o ruchu do i z poszczególnych stron,

e) dane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

Informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików Cookie.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasz serwis i czynić korzystanie z niego bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisu i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi treściami. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w ramach powierzchni reklamowej naszego  serwisu.

Podkreślamy więc, że dane uzyskane z plików Cookie nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami. Państwa dane personalne otrzymujemy tylko wtedy, kiedy zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt poprzez formularze kontaktowe.

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego lub złoży reklamację w związku z usługą świadczoną przez nas elektronicznie oraz w przypadku innych zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług, gromadzimy następujące dane osobowe:

1) imię lub nick,

2) adres e-mail,

3) numer telefonu (opcjonalnie),

4) inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej

inicjatywy.

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:

1) dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,

2) ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu

i uzasadnienia składanej reklamacji.

3. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Papuzia Telewizja przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu obsługi reklamacji .

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni usług Papuziej Telewizji, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, np. poprzez eliminowanie podejrzanego

ruchu sieciowego;

3) przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników

serwisu Papuziej Telewizji

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Papuzią Telewizję jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z udostępnieniem nam przez Państwa Waszych materiałów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji), okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

5. Zabezpieczenia

Wszystkie gromadzone przez Papuzią Telewizję dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisów po zakończeniu korzystania z niego.

6. Uprawnienia użytkowników serwisu Papuziej Telewizji

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo żądania od Papuziej Telewizji dostępu do dotyczących Państwa danych

osobowych,

2) prawo żądania od Papuziej Telewizji sprostowania dotyczących Państwa danych

osobowych.

3) prawo żądania usunięcia przez Papuzią Telewizję dotyczących Państwa danych,

4) prawo żądania ograniczenia przez Papuzią Telewizję przetwarzania dotyczących

Państwa danych osobowych,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Papuzią Telewizję dotyczących

Państwa danych osobowych,

6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na adres tv@papugi.online.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.