Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU PAPUGI.online

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu PAPUGI.online oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Papuzią Telewizję.

2. Administratorem serwisu jest Papuzia Telewizja, dział firmy Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie, ul.Trakt Napoleoński 44a, 04-809 Warszawa, NIP 521-143-21-99, adres elektroniczny: tv@papugi.online.

3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w każdym momencie po kliknięciu w link

„Regulamin serwisu” znajdujący się w stopce serwisu.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Serwisie – rozumie się przez to serwis WWW dostępny w sieci Internet pod adresem https://papugi.online, którego administratorem jest Papuzia Telewizja;

2) Usłudze – rozumie się przez to bezpłatną usługę świadczoną w Serwisie przez

Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),

3) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usługi;

4) Treści – rozumie się przez to materiały audiowizualne dostępne w Serwisie,

udostępniane na żądanie Użytkownika, zwane jako „video on demand” (VOD).

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za korzystanie z Usług Serwisu Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

2. Usługi nie wymagają rejestracji i logowania.

3. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju

sprzęcie spełniającym wymagania techniczne serwisu YouTube.

4. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi.

5. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści, które stanowią utwory

podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Użytkownik uprawniony jest jedynie do skorzystania z Usługi na osobisty użytek.

Powyższe oznacza, że Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Treści, w

szczególności praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania i publicznego odtwarzania, dalszego udostępniania w sieci Internet, jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.

7. Z chwilą udostępnienia przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem „Prześlij nam swój film” Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji, z prawem udzielenia sublicencji, na korzystanie z tych materiałów na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie poprzez sporządzanie kopii materiałów oraz przenoszenie materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki,

2) zwielokrotnianie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy techniką poligraficzną, magnetyczną, cyfrową i optyczną,

3) wprowadzanie egzemplarzy materiałów do obrotu,

4) udostępnienie za pośrednictwem internetu,

5) inkorporowanie materiałów do innego utworu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji materiałów

6) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnienie materiałów w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. W Serwisie zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z

obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza

treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,

wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne i komputerowe,

i innych materiałów o podobnym charakterze.

9. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki

ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Treści o charakterze

drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być

nieodpowiednie dla osób małoletnich. Treści będą oznaczone w Serwisie zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

10. Administrator nie udziela gwarancji na Usługi.

11. Administrator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w

zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami

prawa.

12. Okoliczności niezależne od Administratora, takie jak niesprawność sprzętu Użytkownika lub ograniczenia, czy zakłócenia w dostępie do Internetu nie powodują niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora.

13. W przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystał z odtwarzacza materiałów VOD,

podmiotem świadczącym usługę dostępu do przedmiotowego materiału będzie

serwis YouTube, na którym umieszczone są Treści, a świadczenie tej usługi będzie odbywało się na podstawie regulaminu serwisu YouTube.

14. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów

zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników serwisu, którzy udostępnią materiały lub złożą reklamację, korzystając z formularzy kontaktowych są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamację rozpatruje Administrator Serwisu.

3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tv@papugi.online w terminie miesiąca od dnia wykonania przez Administratora reklamowanej Usługi.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1) imię,

2) nazwisko,

3) adres e-mail lub adres do doręczeń Użytkownika,

4) określenie przedmiotu reklamacji,

5) opis żądania Użytkownika,

6) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

5. Administrator, w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może zażądać od

Użytkownika dodatkowych, innych niż wskazane w ust. 4 powyżej, informacji, które

uzna za niezbędne do przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji.

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.

7. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza

dochodzenia przez Użytkownika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, na drodze

postępowania sądowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany stanu prawnego lub

warunków świadczenia Usług przez Administratora. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie – w sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników.

2. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług jest równoznaczne z akceptacją

nowego Regulaminu.

3. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021.