Regulamin

Papuzi Film Roku w grupie fb Papuzi Filmowcy

Skrócone zasady

1) Zwycięzca Konkursu jest wybierany przez użytkowników Facebooka spośród filmów udostępnionych przez Uczestników Konkursu w publicznej grupie FB „Papuzi Filmowcy”, której administratorem jest Papuzia Telewizja.

2) W ramach eliminacji do Konkursu co miesiąc wybierany jest „Papuzi Film Miesiąca”. Po zakończeniu roku kalendarzowego spośród „Filmów Miesięcy” wybierany jest zwycięzca Konkursu – „Papuzi Film Roku”.

3) Aby wziąć udział w Konkursie musisz udostępnić nagrany przez Ciebie film z papugą/papugami (niekoniecznie Twoimi) i czekać na polubienia. Film musi być Twojego autorstwa lub musisz mieć do niego pełne prawa autorskie i majątkowe (pkt. 15 szczegółowego Regulaminu). Długość filmu dowolna. W poście podaj imię papugi występującej w filmie (jeśli posiada). Możesz też nadać filmikowi tytuł. Pamiętaj, że zdjęcia nie biorą udziału w konkursie, a każdy post jest u nas zgłoszeniem do konkursu.

4) Członkowie grupy głosują na filmy poszczególnych miesięcy udostępnione w grupie „Papuzi Filmowcy” i na „Papuzi Film Roku” poprzez przycisk „Polub to!” Jakość filmu nie ma znaczenia, ale pamiętaj, że filmy dobrej jakości mają większe szanse zdobycia sympatii użytkowników. Jeśli twój film będzie nagrany w poziomie, wypromujemy go w Papuziej Telewizji. Najlepsze filmy wybrane przez Organizatora znajdą się w filmach Papuziej Telewizji podsumowujących każdą edycję konkursu i promujących grupę, dlatego preferowane są filmy nagrywane w największej możliwej rozdzielczości kamery (preferowana Full HD, tj. 1920x1080p lub 4K).

5) W każdym miesiącu możesz opublikować w grupie konkursu dowolną liczbę filmów. Możesz też brać w konkursie udział co miesiąc i co roku. Ale każde zgłoszenie musi być nowym filmem. Nie wolno zgłaszać do konkursu ponownie tych samych filmów.

6) Pamiętaj też, że wybieramy film, a nie post. Dlatego, jeśli dodasz do postu więcej niż jeden film, liczymy głosy oddane pod każdym filmem z osobna, a nie głosy spod postu.

7) Zanim przystąpisz do Konkursu musisz też zapoznać się z jego szczegółowym Regulaminem.

Szczegółowy regulamin

konkursu „Papuzi Film Roku” w grupie fb Papuzi Filmowcy zwanego dalej Konkursem

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego filmu roku z papugą/papugami spośród filmów udostępnionych przez Uczestników Konkursu w grupie FB konkursu Papuzi Filmowcy, której administratorem jest Papuzia Telewizja. Administrator może wyznaczyć dowolną liczbę liczbę administratorów pomocniczych i/lub moderatorów według własnego uznania.  

2. Organizatorem Konkursu jest Papuzia Telewizja, profil fb https://www.facebook.com/papuziatelewizja, należąca do firmy Centrum Egzotyki, NIP 521-143-21-99.  

3. Konkurs organizowany jest na stronie serwisu Facebook.com w grupie FB “Papuzi Filmowcy” dla użytkowników Facebooka ze wszystkich krajów świata (adres URL: https://www.facebook.com/groups/papuzi filmowcy/ )    

4. Nie ma ograniczeń wiekowych dla Uczestników (czytaj pkt. 14 Regulaminu). W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy z całego świata. Administratorzy i Moderatorzy wyznaczeni przez Organizatora mogą zarówno brać udział w Konkursie, jak i w głosowaniu na swoich faworytów.  

5. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony. Eliminacje każdej kolejnej edycji Konkursu trwają przez cały rok kalendarzowy. Finał edycji z danego roku jest rozstrzygany na początku kolejnego roku kalendarzowego.  

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

6. Aby przystąpić do Konkursu należy:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

b) udostępnić swój film z papugą/papugami w grupie FB Papuzi Filmowcy. W filmie mogą pojawiać się też osoby i inne zwierzęta. Tematem filmu powinny być sceny z codziennego życia papugi.

c) w poście Uczestnika przy filmie powinien znaleźć się tytuł filmu i/lub imię występującej w nim papugi/papug (jeśli je posiadają). W przypadku zgłaszania większej liczby filmów niż jeden, każdy film powinien być opublikowany w osobnym poście.  

7. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niemoralne oraz elementy reklamy i sprzedaży, filmy zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia na niebezpieczeństwo, a także zgłoszenia o charakterze edukacyjnym i poradnikowym zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu, a Użytkownik, który je zamieścił zostanie pouczony, upomniany lub zablokowany.  

8. W ramach eliminacji do Konkursu „Papuzi Film Roku” w każdym miesiącu danego roku członkowie grupy wybierają „Papuzi Film Miesiąca” poprzez system polubień FB przy pomocy dowolnej ikony emocji .  

9. Uczestnik Konkursu może w każdym miesiącu udostępnić w grupie FB Papuzi Filmowcy dowolną ilość filmów tej samej papugi. Papuga i ew. inne zwierzęta przedstawione w filmie nie muszą być własnością Uczestnika, ale musi on posiadać zgodę ich właściciela na wykorzystanie ich wizerunków. W przypadku, jeśli Uczestnik nie jest autorem filmu, musi posiadać zgodę autora na jego wykorzystanie w Konkursie (czytaj pkt. 15a i 15b Regulaminu).  

10. Długość i parametry filmu są bez ograniczeń. Preferowane są jednak filmy jak najlepszej jakości (nagrane poziomo i przy największym możliwym ustawieniu rozdzielczości kamery), gdyż tylko te filmy zostaną uhonorowane w ewentualnych filmach Organizatora podsumowujących konkurs i opublikowanych na kanale YT Papuzia Telewizja.  

11. Tytuł „Papuziego Filmu Miesiąca” otrzyma film, który zdobędzie największą liczbę głosów użytkowników FB, liczonych jako polubienia/reakcje (bez względu na rodzaj użytego emotikonu) dodane pod filmem w danym miesiącu kalendarzowym. „Papuzi Film Miesiąca” zostanie ogłoszony w grupie FB Papuzi Filmowcy i, jeśli jego jakość na to pozwoli, opublikowany na kanale YT Papuziej Telewizji . W konkursie można brać udział kilka razy w miesiącu i co miesiąc, ale nie wolno publikować ponownie tych samych filmów. Ilość głosów oddanych na „Film Miesiąca” nie będzie miała wpływu na wybór „Papuziego Filmu Roku”. Decydować o tym będzie wyłącznie ilość polubień w głosowaniu finałowym na filmy poszczególnych miesięcy.  

12. W przypadku opublikowania filmu w grupie FB Papuzi Filmowcy w komentarzu pod postem, zamiast w poście, lub zdjęcia w poście zamiast filmu, lub też kilku klipów video w jednym poście, zgłoszenia nie będą dyskwalifikowane, ale liczyć będą się głosy dodane pod każdym pojedynczym filmem, a nie głosy dodane pod postem. Zdjęcia nie biorą udziału w konkursie. 

13. Po zakończeniu roku kalendarzowego lista zwycięzców poszczególnych miesięcy zostanie ogłoszona przez Organizatora Konkursu w grupie Papuzi Filmowcy. „Papuzim Filmem Roku” zostanie film, który otrzyma największą liczbę polubień w ciągu 14 dób od daty ogłoszenia, przy czym każda kolejna doba rozpoczyna się o godzinie, o której lista zwycięzców została ogłoszona. Wynik Konkursu zostanie opublikowany w grupie Papuzi Filmowcy.  

14. Nagroda dla zwycięskiego Filmu Roku będzie ogłoszona w grupie do końca każdej bieżącej edycji konkursu, a zwycięzca w miarę możliwości powiadomiony. Jeśli w konkursie ogłoszona jest nagroda, obowiązkiem zwycięzcy konkursu jest skontaktowanie się z Organizatorem poprzez maila (tv@papugi.online) w ciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku konkursu i uzgodnienie szczegółów odbioru nagrody. Nagrody są wysyłane tylko na terenie Unii Europejskiej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

15. Umieszczając swoje zgłoszenie w grupie FB Papuzi Filmowcy, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

a) zgłoszony do Konkursu film jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego filmu, a jeśli nie został on nagrany przez niego samego – że posiada zgodę autora/właściciela filmu do jego publikacji, w tym prawo do zgłaszania go do Konkursu;

b) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby i/lub wizerunków swoich dzieci utrwalonych w filmie, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych w filmie na wykorzystanie ich wizerunków i wizerunków ich papug;

c) posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;

d) wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatora ze swoich filmów konkursowych (a jeśli nie jest ich autorem – że autor/właściciel filmów taką zgodę wyraził) w celach promocyjnych i marketingowych, a w szczególności celach promocji filmu konkursowego i w filmie podsumowującym każdą edycję Konkursu, w dowolnym czasie i formie oraz na następujących polach eksploatacji: – utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; – wprowadzanie do obrotu oryginału lub kopii, na których film utrwalono; – rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wystawienie, wydruk, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

e) w przypadku problemów technicznych z downloadem filmów Uczestnika z serwisu FB na komputer Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi pliki filmów zgłoszonych do Konkursu w uzgodniony sposób,

f) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych. W przypadku, gdy nagroda zostanie wysłana, Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej wspomnianej w pierwszym zdaniu.

g) w przypadku, jeśli jego film spełnia wymagania regulaminu organizowanego przez Organizatora drugiego konkursu Mistrzostwa Polski Ptaków Gadających “Papuzie Gadanie”, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego filmu również w tym konkursie.  

16. Organizator nie ponosi kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.  

18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis Facebook ani firmę z nim związaną. Facebook nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z wzięcia udziału w Konkursie.  

19. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Nagrody

Zwycięzca Konkursu „Papuzi Film Roku” otrzyma nagrody dokładnie takie same, jak zwycięzcy Mistrzostw Polski Ptaków Gadających:

Polski dystrybutor marki Avicentra – producenta karm i środków pielęgnacyjnych dla ptaków egzotycznych i gryzoni – ufunduje zestawy karm, smakołyków i podłożaSklep z Papugami – jedyny w Polsce specjalistyczny sklep z ptakami egzotycznymi, ufunduje ekologiczne zabawki i żerdzie dla papug
Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły

Sędziowanie

W Papuzich Filmowcach sędziami są wyłącznie użytkownicy FB. Każda reakcja, bez względu na wybrany przez nich rodzaj ikony emocji jest ona liczona jako jeden głos „za”. Wybieramy film, a nie post. Jeśli więc chcesz zagłosować na jeden z kilku filmów w poście, otwórz ten film i dodaj głos pod filmem.


Zobacz też regulamin Mistrzostw