Regulamin

Mistrzostw Polski Ptaków Gadających „Papuzie Gadanie”

Skrócone zasady

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz film lub link do filmu z Twoją gadającą papugą (lub innym ptakiem egzotycznym). W konkursie oceniane są nie tylko zdolności naśladowcze, ale również muzykalność, taniec, uzdolnienia akrobatyczne i manualne.  

2. W ciągu jednej edycji Konkursu możesz zgłosić nieograniczoną liczbę filmów prezentujących umiejętności tego samego Zawodnika (ptaka). Każdy kolejny film powinien przedstawiać nowe umiejętności, nie zaprezentowane w poprzednim materiale filmowym (słownictwo w kolejnych filmach nie może się powtarzać, chyba że jest użyte w innej sytuacji). Nie musisz robić nowego zgłoszenia dla kolejnego filmu. Kolejny film możesz przesłać w dowolny sposób.

3. Film nie może być krótszy niż 30 sekund i dłuższy niż 2 minuty. Ale, nie martw się, jeśli jest dłuższy. Zostanie przez Organizatora skrócony lub podzielony na więcej filmów. Nagrania nie powinny zawierać muzyki w tle, do której nie masz praw autorskich – w szczególności muzyki z radia lub telewizji. Tu wskazówki techniczne.

4. Jury wybierze 3-ech najlepszych zawodników (Mistrza Polski, 1-go Wicemistrza i 2-go Wicemistrza). Okres wyświetlania filmu na kanale Konkursu, ilość wyświetleń i polubień oraz jakość filmu nie mają wpływu na ocenę Jury.  

5. Tytuł „Gaduły Roku” otrzymuje Zawodnik, który zdobędzie największą liczbę polubień dodanych przez internautów do wszystkich filmów, w których jest prezentowany na kanale Papuziej Telewizji w serwisie YouTube przez okres ich wyświetlania w czasie trwania danej edycji Konkursu. Ale, nie ważne, kiedy zgłosisz film do konkursu. Głosy użytkowników YouTube liczą się proporcjonalnie do ilości wyświetleń twoich filmów. Więc, pamiętaj… niezbadane są wyroki internautów. Nawet ptak zgłoszony w ostatniej chwili może podbić ich serca!  

6. Możesz brać udział w każdej edycji Konkursu, ale musisz nagrać nowe filmy.  

7. Jednak, zanim weźmiesz w nim udział, zapoznaj się ze Szczegółowym regulaminem.

Szczegółowy regulamin

Międzynarodowych Mistrzostw Polski Ptaków Gadających „Papuzie Gadanie” zwanych dalej Konkursem


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

a) Uczestnik – osoba, która dokonała zgłoszenia do Konkursu,

b) Zawodnik – ptak zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu.

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepiej gadających papug spośród filmów zgloszonych przez Uczestników Konkursu i umieszczonych przez Organizatora na kanale Konkursu w serwisie YouTube (adres URL: https://www.youtube.com/c/PapuziaTelewizja). Konkurs odbywa się jest wyłącznie w serwisie YouTube na kanale Papuziej Telewizji.

3. Organizatorem Konkursu jest Organizatorem Konkursu jest kanał YouTube Papuzia Telewizja należący do firmy Centrum Egzotyki nr NIP 521-143-21-99, adres e-mail: tv@papugi.online.

4. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony, jednak każda kolejna edycja Konkursu trwa przez dwa kolejne lata kalendarzowe, a zaczyna się 1 stycznia o godz. 00:00 UTC i kończy 31 grudnia o godz. 24:00 UTC, co dla zimowego czasu środkowoeuropejskiego oznacza  UTC+01:00. Głosy, o których mowa w punkcie 19, oddane po tym terminie, nie będą uwzględniane. Zgłoszenia do każdej edycji Konkursu będą przyjmowane do 30 listopada drugiego roku danej edycji do godz. 24:00 czasu lokalnego. Materiały konkursowe przesłane po tym terminie będą traktowane jako zgłoszenia do kolejnej edycji i będą opublikowane na kanale Konkursu po 31 grudnia. 

5. Uczestnikami mogą być obywatele wszystkich krajów świata. Brak ograniczeń wiekowych dla Uczestników (czytaj punkt 22e Regulaminu).

6. Zawodnikiem Konkursu może być każdy ptak imitujący mowę ludzką i inne dźwięki, z wyjątkiem gatunków ptaków należących do rodzimej (polskiej) fauny.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być sędziowie i ich najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci, w tym przysposobione), a Zawodnikami nie mogą być ptaki do nich należące.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
8. Wyniki edycji z danego roku są rozstrzygane na początku kolejnego roku kalendarzowego. Aby edycja mogła być rozstrzygnięta do Konkursu muszą być zgłoszeni przynajmniej trzej zawodnicy. Organizatorowi przysługuje jednak prawo rezygnacji z rozstrzygnięcia aktualnej edycji Konkursu, jeśli do końca roku kalendarzowego liczba uczestników nie przekroczy 10. W takim przypadku edycja Konkursu zostaje przedłużona o kolejny rok.

9. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

b) wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie PapuzieGadanie.pl (pod adresem: http://papuziegadanie.pl/zgloszenie-udzialu) i potwierdzić akceptację Regulaminu,  

c) podać imię zgłaszanego do Konkursu ptaka, a także swoje dane osobowe (imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, nr telefonu i miejscowość, w której zamieszkuje) oraz załączyć do zgłoszenia plik filmu lub link do filmu z nagranym głosem ptaka. W przypadku, kiedy w filmie prezentowane są dwa lub więcej ptaków, wpisz w zgłoszeniu imiona tych ptaków, które zgłaszasz do konkursu w tym konkretnym filmie. Wszyscy zgłoszeni w ten sposób zawodnicy będą oceniani przez jury, a głosy internautów będą dla nich liczone według punktu 19.

10. Zgłoszenia/filmy zawierające treści obraźliwe, wulgaryzmy, elementy reklamy oraz filmy zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia lub osoby na niebezpieczeństwo zostaną zdyskwalifikowane przez Organizatora Konkursu.  Dyskwalifikację spowoduje też nieprzestrzeganie wytycznych dla społeczności YouTube.

11. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają moderatorzy, powołani przez Organizatora według jego uznania. Potwierdzają oni zgodność zgłoszonych filmów z Regulaminem Konkursu. Zaakceptowany przez nich materiał filmowy powinien zostać opublikowany na kanale Konkursu w serwisie YouTube w dowolnym czasie w trakcie trwania bieżącej edycji konkursu.

12. Długość przesłanego materiału filmowego nie może być krótsza niż 30 sekund i nie może przekraczać 2 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji przesłanego materiału. Materiał dłuższy niż 2 minuty zostanie skrócony przez Organizatora do dwóch minut. Jeśli materiał jest znacząco dłuższy, może zostać podzielony przez Organizatora na 2 lub więcej filmów według jego uznania. Film konkursowy może zostać wydłużony o czas ewentualnej uzupełniającej wypowiedzi opiekuna objaśniającej zdolności naśladowcze zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułów nadanych filmom przez Uczestników. Nagrania mogą zawierać głosy ludzkie i inne naturalne dźwięki, pod warunkiem, że nie wprowadzają one w błąd co do umiejętności naśladowczych ptaka. Nagrania nie mogą zawierać muzyki w tle, do której Uczestnik nie posiada praw autorskich. Film może być edytowany w takim zakresie, że można stosować cięcia, przejścia video, korekcje obrazu i dźwięku. Stosowanie efektów audio jest niedozwolone.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji umiejętności Zawodnika na każdym etapie Konkursu w sposób uzgodniony z opiekunem, w tym osobistego sfilmowania uczestniczącego w Konkursie ptaka. Właściciel Zawodnika wyraża zgodę na wykorzystanie tych nagrań przez Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.

14. W każdej edycji Konkursu jego Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę filmów prezentujących umiejętności tego samego Zawodnika. Jednak, każdy kolejny film powinien przedstawiać nowe umiejętności (np. nowe słownictwo), nie zaprezentowane w poprzednich filmach konkursowych lub zaprezentowane w innej sytuacji, innym kontekście lub innych scenach. Dla kolejnych filmów nie trzeba wypełniać nowych zgłoszeń, ale jeśli zostaną wypełnione, muszą zawierać te same dane ptaka i opiekuna.

15. Każdy zawodnik może brać udział w Konkursie w każdej kolejnej jego edycji pod warunkiem nagrania nowych, aktualnych filmów. Te same filmy nie mogą być zgłaszane ponownie w kolejnych edycjach. Umiejętności/słownictwo nagrane w nowych filmach może się powtarzać w porównaniu do umiejętności przedstawionych w poprzednich edycjach Konkursu, ale w stosunku do kolejnych filmów w bieżącej edycji obowiązują zasady punktu 14.

16. Zwycięzców wybiera Jury, składające się z 3 do 8 osób, zaproszonych do składu sędziowskiego przez Organizatora według jego uznania. Jury ocenia wszystkie ważne zgłoszenia i typuje Mistrza, 1-go Wice-Mistrza i 2-go Wice-Mistrza. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie PapuzieGadanie.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez e-mail.

17. Jury ocenia Zawodników według zgłoszonych materiałów filmowych, które zostały opublikowane przez Organizatora na stronie YT Konkursu, i na ich podstawie poszczególni sędziowie przyznają każdemu z ptaków od 0 do 10 punktów za zdolności naśladowania mowy i innych dźwięków oraz, dodatkowo, od 0 do 5 punktów za inne uzdolnienia, bez względu na ilość zgłoszonych filmów. Kryteria oceny zawarte są w Regulaminie Sędziowskim.

18. Zależnie od łącznej liczby punktów zdobytych przez każdego Zawodnika, miejsca od 1 do 3 przyznawane są kolejno: Mistrzowi Polski oraz pierwszemu i drugiemu Wice-Mistrzowi Polski. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez któregoś z pierwszych trzech ptaków o przyznaniu kolejnych tytułów decyduje dodatkowe głosowanie jury, zgodnie z Regulaminem Sędziowskim.

19. Tytuł „Gaduła Roku” przyznawany jest jednemu z Zawodników, na podstawie ilości głosów („kciuków w górę”) dodanych przez użytkowników YT do wszystkich filmów, w których jest prezentowany na kanale Papuziej Telewizji w serwisie YouTube przez okres ich wyświetlania w czasie trwania danej edycji Konkursu. Głosy internautów obliczane są procentowo w stosunku liczby wyświetleń filmów danego zawodnika. Tytuł „Gaduły Roku” otrzyma Zawodnik, który zdobędzie największy procent tak obliczonych polubień. W przypadku, kiedy w filmie prezentują swoje zdolności dwa lub więcej ptaków, głosy oddane przez internautów dzielone są przez liczbę zgłoszonych do filmu zawodników. „Gaduła Roku” zostanie ogłoszona w serwisie PapuzieGadanie.pl, a Uczestnik powiadomiony przez e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

21. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów obsługi Konkursu i nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom bez zgody Uczestnika.

22. Przesyłając swoje zgłoszenie przez stronę Konkursu (papuziegadanie.pl), Uczestnik:

a) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;

b) oświadcza, że zgłoszony do Konkursu film jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego filmu, a jeśli nie został wykonany przez niego samego – że posiada zgodę autora/właściciela filmu do jego publikacji, w tym prawo zgłaszania go do Konkursu;

c) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku Zawodnika utrwalonego w filmie, a jeśli nie jest jego właścicielem, posiada na to zgodę właściciela;

d) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie ewentualnych wizerunków swojej osoby i/lub wizerunku swoich dzieci utrwalonych w filmie, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych w filmie na wykorzystanie ich wizerunków;

e) oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;

f) oświadcza, że zgłoszony do Konkursu  film nie zawiera treści zniesławiających, jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich;

g) udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) treści filmu na terytorium całego świata w celach promocyjnych i komercyjnych, jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

h) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i/lub nagranie przez Organizatora lub samodzielnie filmu podsumowującego o nim i o jego ptaku oraz  na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora do celów promocyjnych i marketingowych.

23. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, którzy prześlą zgłoszenie do konkursu lub złożą reklamację, korzystając z formularzy kontaktowych jest firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie (04-809), ul. Trakt Napoleoński 44A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5211432199, REGON 011882342, której działem jest Papuzia Telewizja. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby obsługi konkursu. Okres ich przechowywania stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

24. Nagrody do wygrania w każdej edycji Konkursu są każdorazowo określane we wpisie na stronie głównej Konkursu pod adresem http://papuziegadanie.pl najpóźniej przed zakończeniem danej edycji Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć w terminie 14 dni od daty wysłania powiadomienia e-mail, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W przypadku niemożności osobistego odbioru nagród, będą one wysłane tylko na terenie Unii Europejskiej. Poza granice Unii Europejskiej nagrody nie są wysyłane. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

25. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora wymieniony w punkcie 3 lub na adres e-mail: tv@papugi.online, w terminie 14 dni od daty zajścia reklamowanych zdarzeń lub okoliczności. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Procedura reklamacyjna nie pozbawia  Uczestnika dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie sąd powszechny.

26. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis YouTube ani firmę z nim związaną. YouTube nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z udziału w Konkursie.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

28. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin Sędziowski.

29. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Nagrody w Mistrzostwach

Polski dystrybutor marki Avicentra – producenta karm i środków pielęgnacyjnych dla ptaków egzotycznych i gryzoni – ufunduje zestawy karm, smakołyków i podłożaSklep z Papugami – jedyny w Polsce specjalistyczny sklep z ptakami egzotycznymi, ufunduje ekologiczne zabawki i żerdzie dla papug
Zobacz szczegóły
tutaj
lub na stronie Mistrzostw
Zobacz szczegóły
tutaj
lub na stronie Mistrzostw

Regulamin sędziowania

Międzynarodowych Mistrzostw Polski Ptaków Gadających „Papuzie Gadanie” zwanych dalej Konkursem

1. Zawodników oceni Jury składające się z 3 do 8 sędziów, zaproszonych przez Organizatora Konkursu według jego uznania.

2. Sędziowie i ich rodziny (patrz pkt. 7 Szczegółowego Regulaminu), oraz ptaki będące własnością sędziów lub ich rodzin nie mogą brać udziału w Mistrzostwach.

3. Każdy z członków Jury ocenia Zawodników na podstawie zgłoszonych przez Uczestników materiałów filmowych opublikowanych przez Organizatora na kanale YouTube Konkursu w okresie trwania danej edycji Konkursu.

4. Sędziowie oceniają:

a) umiejętność naśladowania mowy i innych dźwięków.
Przy ocenie zdolności naśladowczych ptaka sędziowie kierują się stopniem trudności imitowanych dźwięków, umiejętnością naśladowania śpiewu i melodii, a w przypadku naśladownictwa mowy – zasobem słów i długością wypowiadanych zdań.

b) zdolność skojarzeń sytuacyjnych,

c) interakcję ptaka z właścicielem i/lub innymi osobami,

d) inne uzdolnienia ptaka (manualne, akrobatyczne, itp.).

5. Przy ocenie umiejętności ptaków sędziowie nie biorą pod uwagę:

a) jakości i atrakcyjności treści materiału filmowego oraz tytułu filmu,

b) okresu, przez jaki film był wyświetlany na kanale YT Konkursu w czasie trwania danej edycji Konkursu i ilości jego wyświetleń,

c) ilości „łapek w górę” dodanych przez internautów,

d) ilości filmów jednego zawodnika zgłoszonych do Konkursu.

6. Każdy sędzia przyznaje każdemu z zawodników od 0 do 10 punktów za zdolności naśladowania mowy i innych dźwięków wymienione w pkt. 4,  ppkt. a oraz, dodatkowo, od 0 do 5 punktów za inne uzdolnienia, wymienione w punkcie 4, ppkt. b, c, d.

7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwa lub więcej ptaków pretendujących do tytułu Przewodniczący Jury zarządza głosowanie rozstrzygające. Przy równym rozkładzie głosów dla któregoś z trzech pierwszych ptaków decyduje głos Przewodniczącego.

 8. Przewodniczący Jury, który koordynuje pracę Jury, mianowany jest przez Organizatora Mistrzostw według jego uznania.

 9. Przewodniczący jury jest odpowiedzialny za zestawienie wyników. Odbiera od każdego sędziego protokół z ocenami, sumuje punkty oraz sporządza protokół końcowy, jak również podlicza głosy w głosowaniach rozstrzygających i sporządza z nich protokół podsumowujący, zawierający końcowy wynik głosowania oraz przekazuje go wraz z protokołami sędziów Organizatorowi Konkursu.

10. Przewodniczący Jury bierze również udział w ocenie ptaków.

11. Kolejność zawodników powyżej trzeciego miejsca nie jest ogłaszana przez Organizatora Konkursu.


Zobacz też regulamin Papuzich Filmowców